Projekt: Modernizácia mlynských technológií

PROJEKT: Modernizácia mlynských technológií

Na základe výzvy 8/PRV/2015 a predkladania žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4 , podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. plánuje realizovať Projekt: „Modernizácia mlynských technológií“ . Cieľom tejto investície je vytvoriť zdokonalený technologický postup pri výrobe pšeničných múk a krmív vrátane detskej dehydrovanej krupice spojený s výrobou nových zdokonalených výrobkov.

 • cieľ projektu, účel projektu

Ciele projektu :

 • zavádzanie výroby nových ako aj tradičných výrobkov,
 • zavádzanie novej techniky/technológií,
 • rozširovanie výroby,
 • zvýšenie efektívnosti výrobného procesu,
 • zvýšenie účinnosti využitia energie príspevok investície,
 • zvyšovanie zamestnanosti a zvyšovanie efektívnosti výroby.

Cieľom tejto investície je vytvoriť zdokonalený technologický postup pri výrobe pšeničných múk a krmív vrátane detskej dehydrovanej krupice spojený s výrobou nových zdokonalených výrobkov.

 • popis súčasného a požadovaného stavu

Akciová spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov, a.s. vznikla 01.05.1992 na základe transformácie štátneho podniku v prvej vlne kupónovej privatizácie.

Samotná prevádzka mlyna v Pohronskom Ruskove prešla počas svojej existencie viacerými vývojovými etapami v závislosti od rôznych vlastníckych vzťahov. Základy mlyna v Pohronskom Ruskove položila cukrovarská akciová spoločnosť Shoeller, ktorá postavila a spustila cukrovar už v roku 1894 a v roku 1912 vybudovala aj mohutný šesťposchodový mlyn s veľkými skladovými priestormi. História mlynu v Pohronskom Ruskove je históriou jeho modernizácie, rozširovania a diverzifikácie. S modernizáciou Mlyna Pohronský Ruskov, a.s. sa pokračovalo aj po jeho privatizácii. Už v roku 1994 bolo zavedené riadenie počítačom celého procesu predčistenia a čistenia pšenice. V roku 2002 bola zahájená rekonštrukcia Mlyna Pohronský Ruskov, a.s. Boli vymenené drevené odležiavacie zásobníky za nerezové a zaviedlo sa počítačové riadenie a kontrola celého systému. Modernizácia spĺňa všetky požiadavky kladené na hygienu, sanitáciu a technologické požiadavky odležania a čistenia obilia. V roku 2003 pokračovala spoločnosť modernizáciou mlynskej technológie. Bolo nainštalovaných 12 kusov štvorvalcových stolíc, 2 kusy vysievačov, 5 kusov čističiek krupíc, vytĺkačky otrúb a múk, úderové a bubnové roztierače, vysokotlakové a strednotlakové ventilátory na aspiráciu mlynskej technológie a sacia pneudoprava, filtre, 8 kusov váh na sledovanie výťažnosti mlynského procesu. Zároveň bola namontovaná tlaková doprava hotových výrobkov do múčnych zásobníkov, nové aspiračné a nerezové spádové potrubie, nový riadiaci systém s vizualizáciou na riadenie mlynskej technológie a sledovania výťažnosti, silový, riadiaci a kompenzačný rozvádzač a boli kompletne vymenené káblové rozvody. Ďalšou modernizáciou mlynského procesu bola – modernizácia skladovania a expedície hotových produktov, ktorá sa začala v roku 2004, a to modernizáciou miešiarne múk, výstavbou skladovacích a expedičných zásobníkov na otruby a kŕmnu múku a expedičných zásobníkov na múky – definovaná ako Voľná nakládka, rekonštrukciou trafostanice a v roku 2005 sa ukončila modernizácia skladovacích zásobníkov na múky. Pokračovaním celkovej rekonštrukcie mlyna bola – rekonštrukcia baliarensko-expedičnej časti mlyna, príjmového koša a zastrešenia nakládky otrúb. V roku 2006 sa začala rekonštrukcia baliarensko-expedičnej časti mlyna, ktorá spočívala v rozšírení baliarenskej (balenie a paletizácia kg balení múk) a expedičnej prevádzky (sklad paliet). Jednou s posledných modernizácii mlynského procesu bola rekonštrukcia príjmového koša, ktorej súčasťou je aspirácia a filtrácia prašnosti, ktorá vzniká pri príjme obilia. V tomto roku spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov začala prevádzkovať aj mlyn v Sládkovičove.

 • popis spôsobu realizácie

Modernizáciou mlynských technológií chce spoločnosť Mlyn Pohronský Ruskov aj naďalej pokračovať vo svojich prevádzkach za účelom splnenia si cieľov, ktoré sú plne kompatibilné s náročnými požiadavkami trhu a platnou legislatívou. Najlepším spôsobom na zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti sú investície do inovácie zavedením nových zdokonalených technológii s vytvorením nového zdokonaleného výrobku uvedeného na trh, čo sa už v minulosti Mlynu Pohronský Ruskov úspešne podarilo. Na základe posledných najmodernejších poznatkov v oblasti kvality, hygieny a bezpečnosti potravín, v tomto napredovaní Mlyn Pohronský Ruskov chce aj naďalej pokračovať realizovaním tohto projektu investovaním v oblasti požiarnej ochrany, moderných laboratórnych analýz, príjmu, manipulácie, dávkovania a skladovania obilnín, označovania balených výrobkov, skladovania pomocného materiálu a investovaním do logistiky úpravou paletizátora a nákupom špeciálnych nákladných automobilov.

Projekt zahŕňa:

Modernizáciu mlynskej technológie v úseku laboratórnej kontroly, príjmu, manipulácie, dávkovania a skladovania obilnín – zavedenie progresívnych metód v oblasti moderných laboratórnych analýz pre oblasť potravinárstva konkrétne mlynského priemyslu dosiahneme prostredníctvom NIR analyzátora, ktorý nám umožní dostatočne zabezpečiť potrebnú kvalitu v oblasti pekárenských kvalitatívnych parametrov. V podmienkach potravinársko-priemyselných laboratórií je používanie kvalitného zdroja vody nutnosťou, čo docielime zariadením na demineralizáciu vody a to formou odstránenia nežiaducich látok – reverznou osmózou.

V oblasti príjmu, manipulácie a skladovania obilnín sa v projekte zameriavame na posilnenie kvality, efektívnosti a objektivity zavedením systému automatizovaného odoberania vzoriek plnoautomatizovaným vzorkovačom obilia a nákupom teleskopického nakladacieho manipulátora.

V procese dávkovania pšenice použitím dávkovačov sa zabezpečí výrazne zdokonalený postup s úplným prepojením pre proces mletia do automatizovaného režimu. Automatizáciou a úpravou softwaru sa zefektívni monitorovanie dávkovania pšenice a zabezpečí štandardný prísun suroviny na mletie bez odchýliek a výkyvou, čo v konečnom dôsledku umožní homogenizáciu pšenice, čím sa získajú nové produkty – múky so zvýšenou kvalitatívnou hodnotou a úplne sa stabilizuje celý proces výroby.

V odvetví skladovania obilnín naplnením predmetného projektu docielime zvýšenie dopravnej kapacity, počas dopravy minimalizujeme kontamináciu viacero druhou komodít, znižujeme energetickú náročnosť, minimalizujeme prašnosť pracovného priestoru a v neposlednom rade zefektívňujeme kontrolu a monitorovanie, čím implementujeme moderné metódy výrobnotechnologických procesov v praxi. K uvedeným parametrom dospejeme realizáciou reťazových dopravníkov a inštaláciou váhy v obilnom sile.

Zameraním sa na oblasť efektivity, modernizácie, zvýšenia kapacity a skvalitnenia mlecieho procesu doplňujeme v našom projekte súčasnú technológiu o vibračné dno, kompresor, procesné váhy na kŕmnu múku a čistiarenský odpad s rotačným podávačom, modulom váženia a reťazové dopravníky.

Investovanie do logistiky úpravou paletizátora a nákupom špeciálnych nákladných automobilov – sa zabezpečí inovácia logistiky ostatných systémov spoločnosti úpravou riadiaceho systému paletizátora a úpravou motorizácie pre separáciu posunu paliet zo zásobníka a pre separáciu paliet na výstupe z ovinovačky.

Účelom nákupu špeciálnych nákladných automobilov je zvýšenie hygieny a bezpečnosti prepravy potravín a taktiež ochrana životného prostredia, nakoľko nové motory spĺňajú prísne emisné normy Euro 6.

Súčasťou tejto inovácie logistiky je nákup vysokozdvižného elektrického vozíka, paletového regálového systému, priemyselného vysávača a vysokotlakového umývacieho zariadenia.

Konkrétne ide o nasledovné zariadenia, ktoré sú predmetom projektu:

 • Reťazový dopravník s dávkovačmi obilia
 • Úprava paletizátora
 • Značiace dátumovacie zariadenie
 • Elektrický vozík
 • Paletový regálový systém
 • Priemyselný vysávač
 • Teleskopický nakladač
 • Umývacie zariadenie
 • NIR analyzátor
 • Vzorkovač obilia
 • Zariadenie na demineralizáciu vody
 • Procesové váhy s rotačným podávačom
 • Vibračné dno
 • Kompresor
 • Reťazový dopravník bez-zbytkový
 • Moduly váženia baliacej linky
 • Váha do sila
 • Dopravný pás korčekového elevátora
 • Reťazové dopravníky pre obilné silo
 • Rekonštrukcia požiarneho zabezpečenia v mlyne
 • Predčistička obilnín
 • Novostavba skladu
 • Ťahače návesu
 • Skriňové nákladné vozidlo s nadstavbou so zadným čelom
 • Nákladné vozidlo s hákovým nosičom a naťahovacími kontajnermi
 • Skriňový náves

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom pôdohospodárstva SR, cez Pôdohospodársku platobnú agentúru, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy 8/PRV/ z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4 , podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Výška nenávratného finančného príspevku je 744 691,71 Eur.

Call Now Button