Projekt Mlyn Štúrovo: Investícia do technologického rozvoja

Na základe výzvy 8/PRV/2015 a predkladania žiadostí o NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 4 , podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov MLYN ŠTÚROVO, a. s. realizoval Projekt: „Investícia do technologického rozvoja spoločnosti a manipulačnej techniky“.

CIEĽ PROJEKTU, ÚČEL PROJEKTU

Ciele projektu :

  • zavádzanie výroby nových ako aj tradičných výrobkov,
  • zavádzanie novej techniky/technológií,
  • rozširovanie výroby,
  • zvýšenie efektívnosti výrobného procesu,
  • zvyšovanie zamestnanosti a zvyšovanie efektívnosti výroby.

Cieľom tejto investície bolo vytvoriť zdokonalený technologický postup pri výrobe obilných vločiek a netradičných múk spojený s výrobou nových zdokonalených výrobkov.

POPIS SÚČASNÉHO A POŽADOVANÉHO STAVU

MLYN ŠTÚROVO, a.s. sa od tohto obdobia špecializuje na výrobu obilných vločiek (najmä ovsených) zavádzaním nových technologických postupov vzhľadom na nepretržitý výskum a vývoj v oblasti potravinárstva a zdravej výživy ľudí. V roku 2000 sa začala realizovať výroba ovsenej múky ako ďalšieho produktu z celého sortimentu výrobkov v rámci programu RACIOFIT, neskôr jačmenná múka a pohánková múka. Zaviedol sa nový technologický postup jemného mletia. mlynsturovo.sk

Najlepším spôsobom na zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti sú investície do inovácie zavedením nových zdokonalených technológii s vytvorením nového zdokonaleného výrobku uvedeného na trh, čo sa už v minulosti Mlynu Štúrovo úspešne podarilo. Na základe posledných najmodernejších poznatkov v oblasti kvality, hygieny a bezpečnosti potravín, v tomto napredovaní Mlyn Štúrovo chce aj naďalej pokračovať realizovaním tohto projektu investovaním do technológie príjmu a manipulácie základnej suroviny, modernizáciou technologickej linky pre výrobu obilných vločiek v úseku lisovania a riešením novej kombinácie zavedenej technológie jemného mletia.

Projekt zahŕňa:

  • Modernizáciu technologickej linky pre výrobu obilných vločiek v úseku lisovania spojeného s kontinuálnym naparovaním vyčistenej suroviny – na základe výsledkov výskumu a vývoja v oblasti zdravej výživy ľudí pri výrobe nového produktu je potrebný nový zdokonalený technologický postup, čo sa v tomto prípade dosiahne lisovaním vyčistenej suroviny po predchádzajúcom naparení použitím lisovacích valcov s optimálnym priemerom a s dostatočným množstvom pary potrebného nielen pre ohrev valcov, ale aj pre dokonalé lisovanie naparenej suroviny. Použitím týchto valcov, zásobnej nádrže upravenej vody pre rýchlovyvíjač pary s potrubnými rozvodmi pre sušenie a naparovanie dosiahneme produkt vyrovnanej kvality, kde sa pritom využije regulačná a meracia technika presne nastavená na parametre procesu ako je teplota a tlak. Prednaparovaním dochádza k biochemickým zmenám a ovos stráca pôvodnú horkastú chuť inaktiváciou lipolytických enzýmov a súčasne sa zníži výskyt nežiadúcich baktérií a plesní. Postupným naparovaním sa dosiahne optimálna tvárnosť vyčistenej suroviny po jej následnom lisovaní.
  • Investícia do novej kombinácie technológie jemného mletia v sebe zahŕňa výrazne zdokonalený postup jemného mletia, ktorého princípom je rozdrobenie materiálu nárazom s využitím rýchlo sa pohybujúcich mlecích nástrojov s rýchlosťou na nárazovej hrane až do 110 m/s. Rozomletie sa deje nárazom čiastočiek mletého materiálu na rotujúce mlecie nástroje, na pevné nárazové obloženie a nárazom čiastočiek mletého materiálu medzi sebou navzájom. Rotujúce mlecie nástroje pôsobia pritom ako aktívny prvok mletia a dodávajú časticiam urýchľujúci impulz k ďalšiemu rozmeľňovaniu. Intenzívne vírenie materiálu a vzduchu ako aj koncentrácia a čas, počas ktorého sa častice zadržujú v mlecej zóne, sa ako významné veličiny, optimalizujú so zameraním na stanovený cieľ a poskytujú množstvo možností osadenia mlecích a triediacich orgánov. Kombináciou nárazového mletia, množstva vzduchu a triedenia je možné dosiahnuť jemnosť mletia.
Call Now Button