Prevádzka Sládkovičovo

Mlyn v Sládkovičove dal postaviť gróf Kuffner koncom 19. storočia. V tých časoch patril medzi najmodernejšie a technicky najvyspelejšie mlyny.  V roku 1927 prebehla jeho prvá rekonštrukcia a v rokoch 1964-67 druhá rekonštrukcia. V roku 1960 sa začalo s výstavbou veľkokapacitného obilného sila v objekte mlyna (20.000 ton).

Etapy modernizácie mlyna v Sládkovičove:
V I. polroku 2005 bol zrealizovaný projekt „Modernizácia mlynskej technológie“ v rámci ktorého:

 • bol obstaraný plnoautomatizovaný mlyn o výrobnej kapacite 250t/24 hodín,
 • bolo vybudované nové laboratórium s kompletným vybavením,
 • bola vybudovaná predčistiareň obilia v obilnom sile a vykonaná generálna oprava dopravných ciest pod príjmom obilia,
 • bola vykonaná modernizácia vozového parku zakúpením nových nákladných a cisternových vozidiel,
 • boli zakúpené priemyselné vysávače.

Projekt „Modernizácia mlynskej technológie“ v hodnote cca 4 mil. EUR bol spolufinancovaný z fondov Európskej únie – SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, nenávratný finančný príspevok bol poskytnutý na základe Zmluvy uzatvorenej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

V rokoch 2007 až 2011 spoločnosť realizovala projekt „Modernizácia múčneho hospodárstva“, v rámci ktorého sa spoločnosť zamerala na:

 • výstavbu voľnej nakládky múk – stavebná a technologická časť (výstavba 4 podjazdných zásobníkov s teleskopickými hlavami, pneumatická doprava a príslušenstvo, samostatný riadiaci systém s vizualizáciou), modernizáciu príjmového koša (preprava obilia od násypného koša k sitovým triedičom prostredníctvom dopravníkov a elevátora s pripojením na existujúcu aspiráciu),
 • modernizáciu výťahu v obilnom sile,
 • vybudovanie technológie prepravy, skladovania a expedície otrúb (stavebná a technologická časť),
 • modernizáciu vozového parku – zakúpenie ťahača a návesového sila spolu s kompresorom,
 • modernizáciu laboratória – zakúpenie prístroja AMYLOGRAPH E,
 • vybudovanie miešarne múk a mikrokomponentnej linky (stavebná a technologická časť)
 • prestrešenie voľnej nakládky otrúb,
 • modernizáciu prepravy a skladovania múk (stavebná a technologická časť),

V roku 2012 spoločnosť ukončila investície do mlynskej technológie – spustila do prevádzky novú technológiu na spracovanie pšenice tvrdej Triticum durum a začala vyrábať nový výrobok – Pšeničnú múku Semolina.
Spoločnosť taktiež uviedla do prevádzky peletizačnú linku, ktorá umožňuje spracovanie vedľajších produktov mletia (otruby) a výrobu peliet.

Projekt „Modernizácia múčneho hospodárstva“ bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie – PRV 2007-2013 a na základe zmluvy s Ministerstvom pôdohospodárstva SR bol spoločnosti poskytnutý nenávratný finančný príspevok.

prevádzka Sládkovičovo

Košútska 968
925 21 Sládkovičovo
Slovakia

tel.: +421 31 7881 309
fax.: +421 31 7841 243

Call Now Button